TẬN HƯỞNG THIÊN NHIÊN - CHINH PHỤC NÚI BÀ ĐEN - 30/06/2019