Tìm kiếm khóa học

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP CẤP CAO

  • Nhận Thức về Hành Trình Anh Hùng và Vạch ra một Hành Trình Anh Hùng Đầy Quyền Năng cho bạn trong tương lai
  • Thuần Thục về quy trình Mô Hình Hóa Những Bậc Xuất Chúng nhằm Kích Hoạt Thiên Tài Sáng Tạo trong bạn bất cứ khi nào
  • Nhận Thức về Bản Chất của Hành Vi Con Người theo hành trình Tiến Hóa
  • Khái Niệm về Nghệ Thuật Lãnh Đạo theo một quan điểm/góc nhìn Toàn Diện và Có Hệ Thống
  • Các Khái Niệm và Quy Trình về Nghệ Thuật Lãnh Đạo Nền Tảng và có Tầm Nhìn xa
  • Làm Chủ Ma Thuật Kỹ Năng Giao Tiếp Cấp Cao (ACS) với ngành khoa học NLP
  • Làm Chủ cách sử dụng Kỹ Năng Giao Tiếp Cấp Cao (ACS) trong việc Xử Lý Vấn Đề & Tư Vấn Trị Liệu - Truyền Động Lực
  • Thuần Thục Mô Hình Disney về Việc Ra Quyết Định và Tư Duy Sáng Tạo dành cho Cá nhân và Tổ Chức
  • Khởi Đầu Hành Trình của bạn về việc Thuần Thục Mô Thức Ngôn Ngữ Thay Đổi Niềm Tin - Sleight of Mouth (SOM) - MA THUẬT NGÔN TỪ
  • Học về Quy Trình Thống Nhất Các Cấp Bậc Tư Duy và Sử Dụng nó cho việc Tích Hợp và Thống Nhất tất cả những điều đã được trải nghiệm từ khóa 1 đến 8.

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi...